Inschrijvingsvoorwaarden

Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden de Consulting Academie

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden van de Consulting Academie
 2. “De Consulting Academie ”: gevestigd te Harderwijk, Drielandendreef 42-44 3845 CA Harderwijk, onderdeel van Vitrum Consulting B.V. ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34149581
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van de Consulting Academie  wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt. ‘‘Particuliere klant’’: een natuurlijk persoon die de opleiding of training zelf betaalt en/of op het inschrijfformulier invult dat het een privé inschrijving is.

Artikel 2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Consulting Academie en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Consulting Academie, voor de uitvoering waarvan door de Consulting Academie derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Consulting Academie en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien de Consulting Academie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Consulting Academie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en overeenkomst

 1. De Consulting Academie brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, via de website) uit.
 2. Het aanbod bevat in ieder geval de volgende gegevens:
 • Een omschrijving van de opleiding of training en van het (eventuele) leermateriaal dat hier deel van uitmaakt;
 • De wijze van uitvoering en de trainer of docent;
 • Startmoment van de opleiding of training;
 • De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op dit aanbod;
 • De totale investering;
 1. De klant gaat een overeenkomst aan met de Consulting Academie door middel van een inschrijving voor een opleiding of training. Inschrijving kan plaats vinden via het digitale inschrijfformulier op de website. Door inschrijving maakt de klant kenbaar de algemene voorwaarden van de Consulting Academie te kennen en te aanvaarden, o.a. door de voorwaarden te accepteren bij de inschrijving. De Consulting Academie stuurt een elektronische of schriftelijke bevestiging van de inschrijving naar de klant. Deze bevestiging geldt als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (dit is in principe de startdatum van de training of leergang). Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. de Consulting Academie is naar de klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Consulting Academie in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, zoals: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover de Consulting Academie, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen de Consulting Academie verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van de Consulting Academie in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van de Consulting Academie beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 6. Online training

 1. Ten behoeve van het volgen van online training (= een opleiding of training die door de Consulting Academie aan de klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan de Consulting Academie de klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
 2. De door de Consulting Academie aan de klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de Consulting Academie.
 3. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een online opleiding of training. De klant gaat uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

Artikel 7.1 Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

 1. Indien de klant een particuliere klant is en de opleiding of training zelf betaalt, heeft de klant het recht op 14 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze termijn heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de particuliere klant in deze periode de overeenkomst wilt ontbinden geschiedt dit telefonisch via 0341-27 44 40 of per e-mail: info@consultingacademie.nl Deze bedenktijd gaat direct in vanaf het moment dat de inschrijving door de Consulting Academie is bevestigd. Het recht vervalt zodra de intake is ingevuld of er een bijeenkomst van de desbetreffende cursus is bijgewoond.
 2. Annulering voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag door de klant van de overeengekomen opleiding of training (al dan niet via E-Learning) geschiedt telefonisch via 0341-27 44 40 of per e-mail: info@deConsulting Academie.nl.
 3. Bij annulering meer dan 60 dagen voor aanvang van de eerste dan wel oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt 10% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste dan wel oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt 20% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste dan wel oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt 30% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
 4. Op verzoek van de klant kan in overleg besloten worden om de opleiding of training op een later moment te volgen. Bij verplaatsing van de cursus binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste dan wel oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 175,- exclusief btw in rekening gebracht. Indien de klant gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid en vervolgens wilt annuleren worden de annuleringskosten (zie artikel 7, lid 3) berekend met het moment van aanvragen van deze verplaatsing ten opzichte van de eerste dan wel oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag.
 5. In alle gevallen kan na toestemming van de Consulting Academie een vervanger worden gestuurd.
 6. de Consulting Academie behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen de met de klant overeengekomen opleiding of training niet door te laten gaan.

Artikel 7.2 Annulering en verplaatsing – Incompany trajecten

 1. Indien de klant annuleert 30 dagen voor aanvang van het traject wordt een bedrag van 25% van de totale investering in rekening gebracht. Als het traject tussen de 30 dagen en 14 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, wordt een bedrag van 50% van de totale investering in rekening gebracht. Als de annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van het traject plaatsvindt de totale investering in rekening gebracht.
 2. Indien de klant 30 dagen voor aanvang de bijeenkomst verplaatst worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing tussen de 30 dagen en 14 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt een bedrag van 25% van de bijeenkomst in rekening gebracht. Bij verplaatsing tussen de 14 en 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt een bedrag van 50% van de bijeenkomst in rekening gebracht. Bij verplaatsing korter dan 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De Consulting Academie behoudt de intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op alle door de Consulting Academie en/of partners van de Consulting Academie verstrekte zaken (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, boeken, proefexamens, readers en software). De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de Consulting Academie openbaar worden gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 10. Verwerking (persoons)gegevens

 1. De klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan de Consulting Academie verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van de Consulting Academie. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (online) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van de Consulting Academie.
 2. De klant heeft altijd het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar info@deConsulting Academie.nl. De klant en de Consulting Academie houden zich aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

 1. De Consulting Academie, en voor de Consulting Academie werkzame personen behandelen de door de klant versterkte informatie vertrouwelijk.

Artikel 12. Overige rechten de Consulting Academie  

 1. De Consulting Academie heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na de bevestiging van de inschrijving blijft de op dat moment overeengekomen prijs gelden. Echter zijn druk- en zetfouten en prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een Btw-verhoging) voorbehouden.
 2. De Consulting Academie heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten als ze door overmacht (alle van buiten komende oorzaken waarop het bedrijf geen invloed heeft) tijdelijk is verhinderd verplichtingen tegenover de klant na te komen. Een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen kan de Consulting Academie niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt de Consulting Academie zijn verplichtingen na zodra haar planning het toelaat. Dit betekent dat, in het geval dat de Consulting Academie    tijdelijk de verplichtingen niet kan nakomen, de klant de overeenkomst niet kosteloos kan ontbinden. Indien de klant de overeenkomst wilt ontbinden gelden onze reguliere annuleringsvoorwaarden (zie artikel 7).

Artikel 13. Verjaring en verval

 1. Alle rechtsvorderingen jegens de Consulting Academie, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 15. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Consulting Academie partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Voor de Consulting Academie is het leveren van topkwaliteit een vereiste. In alles wat we doen streven we hiernaar. Echter kan het natuurlijk zo zijn dat een klant ergens niet tevreden over is. Het indienen van een klacht kan zowel telefonisch (0341-27 44 45) of per e-mail (info@consultingacademie.nl). Wij streven naar een zo spoedig mogelijke reactie (uiterlijk binnen tien werkdagen) en naar een oplossing die leidt tot volle tevredenheid.

Download de (PDF) voorwaarden